ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: wyboru wykonawcy w zapytaniu ofertowym dotyczącym wyłonienia Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

2018-02-12 1435
Art. czytany: 304 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Olecko, 12.02.2018 r.

Dotyczy: wyboru wykonawcy w zapytaniu ofertowym dotyczącym wyłonienia Specjalisty ds. Zamówień Publicznych, który przeprowadzi kompleksową obsługę zadań i czynności formalno-prawnych w zakresie przeprowadzenia postępowań przetargowych na zakup robót budowlanych i dostawę sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku”.


1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w celu wyłonienia Specjalisty ds. Zamówień Publicznych, który przeprowadzi kompleksową obsługę zadań i czynności formalno-prawnych w zakresie przeprowadzenia postępowań przetargowych na zakup robót budowlanych i dostawę sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, zawiadamiam o wyborze oferty złożonej przez firmę Zamówienia Publiczne, Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz z Suwałk. Wartość oferty wynosi 4 920 zł.

2. NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z PRZYZNANĄ OFERTOM PUNKTACJĄ:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty Ilość pkt za cenę Ilość pkt za doświadczenie Łączna ilość punktów
1. Zamówienia Publiczne, Doradztwo Prawne Tomasz Fimowicz, ul. Młynarskiego 3/9, 19-400 Suwałki 4 920 zł 60 40 100

Uzasadnienie – Oferta nr 1 spełniła wszystkie warunki postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym
nr EK.042.2.2018. Umowę z wybranym wykonawcą umowę zawrze jednostka realizująca projekt – I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku.


Zamawiający

Marian Świerszcz
Starosta Olecki