Stanowisko Rady Powiatu w Olecku z dnia 17.11.2005r. w sprawie protestu przeciwko skutkom rozporządzenia Ministra Zdrowia, dot. wymagań, jakim winny odpowiadać urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

2005-11-18 1532
Art. czytany: 4644 razy

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Oleckiego, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XVI/113/04 Rady Powiatu w Olecku z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oleckiego (Dz. Urz. Woj. W-M Nr 73, poz.. 879) Rada Powiatu w Olecku przyjmuje stanowisko w następującej treści:
Rada Powiatu w Olecku wyraża swój zdecydowany protest przeciwko obciążaniu szpitali i ich organów założycielskich skutkami wdrożenia rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985).
Rozwiązania techniczne przyjęte w tym rozporządzeniu określają stan idealny zakładu przy nieograniczonym budżecie na jego dostosowanie. Niestety, obecny poziom finansowania sektora zdrowia nie pozwala na jakiekolwiek poważne inwestycje. Rozwiązania przyjęte w wymienionym wyżej rozporządzeniu, w krótkim czasie, uniemożliwią dalsze wykonywanie zadań przez jednostkę.
Centrum Medyczne – Zakład Opieki Zdrowotnej w Olecku - „Olmedica” Sp. z o.o., obejmuje w niektórych dziedzinach medycznych swoim działaniem kilka powiatów. Organ założycielski jednostki w latach 2000-2002, kosztem ogromnych wyrzeczeń, kontynuował budowę szpitala, przekazując kolejne budynki i piętra do użytkowania. Obecnie zamierza tę budowę dokończyć wykorzystując również środki unijne. Dostosowanie szpitala do wymogów rozporządzenia spowoduje duży wzrost kosztów i naszym zdaniem, zbędne marnotrawienie publicznych pieniędzy.
W obecnych, niezwykle trudnych warunkach w systemie zdrowia jednostka funkcjonuje poprawnie, wykazując niewielki zysk, a załoga jest zdeterminowana bronić swoich miejsc pracy.
W tej sytuacji Rada Powiatu w Olecku zdecydowanie protestuje przeciwko dalszemu wdrażaniu nierealnego rozporządzenia, które skutkować może jedynie masowym wykreślaniem szpitali z rejestrów i stawianiem ich w stan likwidacji. Jedynym logicznym rozwiązaniem wydaje się zmiana rozporządzenia, która dostosuje jego wymogi do możliwości finansowych systemu ochrony zdrowia.
Rada Powiatu w Olecku stwierdza, że w przeciwnym wypadku niemożliwe stanie się poprawne wykonywanie funkcji organu założycielskiego Centrum Medycznego ZOZ „Olmedica” w Olecku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha

Starosta Olecki
Stanisław L. Ramotowski

Otrzymują:
1. Minister Zdrowia
2. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
4. Związek Powiatów Polskich
5. Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
6. Parlamentarzyści
7. a/a