Procedury załatwiania spraw

2008-01-22 1837
Art. czytany: 25291 razy

Wydział Środowiska i Rolnictwa
» Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej
» Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny
» Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
» Wydanie karty wędkarskiej
» Wpis do rejestru zwierząt i ptaków egzotycznych
» Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin
» Rejestracja sprzętu służącego do połowu ryb
» Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
» Zezwolenie na zbieranie odpadów
» Udostępnienie informacji o ochronie i środowisku
» Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia
» Prowadzenie postępowania w zakresie wydawania pozwoleń zintegrowanych
» Prowadzenie postępowania w zakresie wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
» Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Wydział Architektury i Budownictwa
» Wydanie decyzji o pozwolenie na budowę
» Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę
» Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
» Druk do zaświadczenia do dodatku mieszkaniowego
» Oświadczenie o prawie dysponowania
» Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia
» Wniosek o pozwolenie na budowę
PROCES BUDOWLANY
- Udzielanie pozwolenia na budowę
- Udzielanie pozwolenia na rozbiórkę
- Udzielanie pozwolenie na wykonanie robót budowlanych
- Udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania
-Udzielanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę
- Udzielanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby
-Przyjmowanie zgłoszeń budowy budynków nie wymagających pozwolenia na budowę
-Przyjmowanie zgłoszeń wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
- Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
- Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
- Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
- Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego
- Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę
- Udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
- Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
- Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości
- Rejestrowanie dzienników budowy
ZAŚWIADCZENIA
- Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali
- Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego lokalu mieszkalnego dla celów dodatku mieszkaniowego

Wydział Komunikacji i Transportu
» Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne zapisy
» Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
» Wpis do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktorów
» Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców powiatu oleckiego
» Wydanie prawa jazdy: utrata, zmiana danych, upływ daty ważności uzyskanego uprawnienia
» Wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej
» Wydanie prawa jazdy - rozszerzenie uprawnień
» Wydanie prawa jazdy
» Międzynarodowe prawo jazdy
» Wtórnik dowodu rejestracyjnego – wydawany w przypadku jego utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność
» Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju, zarejestrowanego w innym powiecie
» Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
» Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski
» Stacje Kontroli Pojazdów
» Ośrodki Szkolenia Kierowców
» Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

» Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów

» Zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego

Wydział Geodezji i Nieruchomości
» Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków
» Zgłoszenie prac geodezyjnych
» Zamówienie na dokumenty z zasobu
» Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych
» Wniosek na naradę koordynacyjną
» Wniosek o Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
» Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
» Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
» Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
» Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
» Nieodpłatne przyznanie własności działki dożywotniej i siedliskowej wyłączonej z przekazanego gospodarstwa rolnego w zamian za rentę lub emeryturę

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
» Kierowanie do kształcenia specjalnego
» Zakładanie szkół i placówek niepublicznych
» Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonych przez Starostę Oleckiego