A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji » Zakres działania
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Powiat Olecki: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 - oblodzenie/1
» Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Petycja w sprawie utworzenia w szpitalu w Olecku oddziału geriatrycznego.
» Petycja w sprawie zatrudnienia w Olecku lekarza specjalisty w zakresie okulistyki
Ilość wiadomości z działu 'Zakres działania ': 1
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji „EK”
zajmuje się sprawami w zakresie edukacji, kultury, kultury fizycznej, promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi.

I. W zakresie edukacji:.

1. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych.

2. Podejmowanie działań w zakresie zapewnienia realizacji prawidłowego procesu kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Olecki.

3. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

4. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

5. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki.

6. Opiniowanie spraw związanych z wyrażeniem zgody na dodatkowe stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

7. Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniem na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

8. Opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub fizyczną.

9. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

10. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznych uprawnień szkoły publicznej.

11. Przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku.

12. Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

13. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

14. Koordynacja programów stypendialnych.

15. Współdziałanie z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy przy wprowadzaniu nowych kierunków kształcenia zawodowego.

16. Prowadzenie spraw związanych z obsługą Systemu Informacji Oświatowej.

17. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem sprawozdań z realizacji zadań oświatowych.

18. Gromadzenie dokumentacji związanej z umieszczaniem nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

19. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

20. Opiniowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Olecki.

21. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem regulaminu wynagradzania
i przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat.

22. Prowadzenie spraw związanych ze zmianami wynagradzania nauczycieli w szkołach
i placówkach wynikających z ustawy Karta Nauczyciela i innych przepisów.

23. Przygotowywanie wniosków o zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

24. Monitorowanie spraw związanych z utrzymywaniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach.

25. Wydawanie skierowań młodzieży do specjalnych ośrodków wychowawczych.

26. Zatwierdzanie organizacji indywidualnego nauczania.

27. Opracowywanie i zawieranie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy
dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat.

II. W zakresie kultury:

1. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem i prowadzeniem powiatowych instytucji kultury.

2. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i nadzorem nad biblioteką realizującą zadania powiatowe.

3. Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.

4. Współdziałanie w organizacji uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych o zasięgu powiatowym.


III. W zakresie kultury fizycznej:

1. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

2. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

3. Prowadzenie ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.


IV. W zakresie promocji:

1. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych powiatu.

2. Promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą.

3. Aktualizowanie stron internetowych Starostwa Powiatowego w Olecku.

4. Analiza i monitoring programów Unii Europejskiej, opracowywanie wniosków o dofinansowanie.

5. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą powiatu z zagranicą.


V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem rocznych programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok i sprawozdaniem z realizacji programu
za rok poprzedni.

2. Prowadzenie spraw związanych ze zleceniem realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie uchwalonego programu współpracy powiatu
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi.


Data wprowadzenia: 2007-02-15 1036
Data upublicznienia:
Art. czytany: 5526 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Naczelnik wydziału
Pracownicy wydziału
Zakres działania
Formularze
Ostat. 10 wiadomości:

» Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
System BIP Inet