A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Wydział Architektury i Budownictwa » Zakres działania
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ANALIZA STATYSTYCZNA ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI OSÓB SZKOLONYCH W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW POWIATU OLECKIEGO ZA 2018
» Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Uchwała Nr IV/25/2019 w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia Powiatu Oleckiego z Gminą Olecko w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego
» Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/207/2017 RP w Olecku z 23.11.2017r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Radyna członków PRDPP
» Uchwała Nr 18/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 243/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie powołania PRDPP w Olecku na kadencję w latach 2018-2020.
Ilość wiadomości z działu 'Zakres działania ': 1
Wydział Architektury i Budownictwa

Zapewnia obsługę w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę, rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania obiektów, wydawania zaświadczeń, przyjmuje zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno – budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a także wymaganiami ochrony środowiska.

2. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:

1) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) właściwego wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i przynależności do odpowiedniej izby architektów i inżynierów,

3) wprowadzenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

4. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.

5. Wydawanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania.

6. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

7. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

8. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

9. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

10. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego.

11. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.

12. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem.

13. Przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.

14. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.

15. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.

16. Prowadzenie rejestrów wydawanych dzienników budowy.

17. Wydawanie zaświadczeń o zabudowie działki.

18. Potwierdzenie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.

19. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.

20. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminnych i województwa.

21. Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.

22. Poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.

23. Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

24. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu prawa budowlanego.

25. Określanie niezbędnych środków finansowych na remonty i inwestycje dla wskazanych przez Zarząd jednostek podległych Powiatowi.

26. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ślepych, przedmiaru robót na zadania wymienione w ust.25.

27. Organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na inwestycje prowadzone przez Starostwo.

28. Kontrola z ramienia Starostwa wykonywanych inwestycji i remontów.

29. Przygotowanie i nadzór nad prowadzonymi inwestycjami powiatu, zamówień publicznych na roboty budowlane.

30. Przygotowywanie sprawozdań i raportów dotyczących zamówień publicznych.

31. Bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na inwestycje związane z robotami budowlanymi.

32. Przygotowanie i koordynacja działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na inwestycje budowlane.

33. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją inwestycji w ramach pozyskanych środków unijnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.


Data wprowadzenia: 2003-09-03 1514
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4180 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Naczelnik wydziału
Pracownicy wydziału
Ogłoszenia z zakresu dróg publicznych
Obowiązujące druki
Procedury załatwiania spraw
Zakres działania
Ogłoszenia
Rejestr zgłoszeń budowy
Podkat. Archiwalne:
Formularze
Ostat. 10 wiadomości:

» Wydział Architektury i Budownictwa
System BIP Inet