A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organy Powiatu » Rada Powiatu » Porządek obrad
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyjaśnienia SIWZ dot. postępowania PZP/2/2018
» Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego pn. Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w ZSLiZ w Olecku
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn.: ”Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno
» Przetarg na leki PZP/2/2018 z dostawą do SPZZOD w Olecku Kolonia 4
» Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania PZP/1/2018
Ilość wiadomości z działu 'Porządek obrad': 2
I Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00

KOMISARZ WYBORCZY
W OLSZTYNIE

OR. 0002.1.2018 Olecko, 14.11.2018r.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z póżn.zm.) oraz Postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie zwołania I Sesji Rady Powiatu Oleckiego wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. zwołuję I Sesję Rady Powiatu w Olecku w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.


Porządek sesji:

1. Otwarcie I Sesji Rady Powiatu w Olecku.

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Olecku.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku prowadzenia obrad od Radnego Seniora.

8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Olecku.

9. Wybór Starosty Oleckiego.

10. Wybór Wicestarosty Oleckiego.

11. Wybór członków Zarządu Powiatu w Olecku.

12. Powołanie Komisji Rewizyjnej.

13. Powołanie Komisji Stałych Rady Powiatu w Olecku.

14. Powołanie Komisji skarg, wniosków i petycji.

15. Zakończenie obrad I Sesji Rady Powiatu w Olecku.


Starosta Olecki
Marian Świerszcz
Data wprowadzenia: 2018-11-15 1318
Data upublicznienia:
Art. czytany: 68 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
XLIV Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 25 października 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00

OR. 0002.9.2018 Olecko, 17.10.2018r.

Zapraszam na posiedzenie XLIV Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 25 października 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Wnioski i oświadczenia radnych.

6. Wnioski Komisji Stałych Rady.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkołach prowadzonych przez Powiat Olecki.

8. Raport o stanie Powiatu Oleckiego oraz informacja o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025 (do 30 sierpnia 2018).

9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz informacja Starosty Oleckiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście.

10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Powiatu Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.”;

b) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleckiego w 2019r.;

c) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku;

d) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku;

e) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/228/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

f) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu;

g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018– 2032;

h) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018;

i) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;

j) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

11. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.

12. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha


Data wprowadzenia: 2018-10-17 1507
Data upublicznienia:
Art. czytany: 144 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wykaz radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady Powiatu
Protokoły z Sesji
Porządek obrad
Stanowiska i Rezolucje
Strategie i programy
Przynależność do związków, stowarzyszeń, fundacji
Komisje Rady Powiatu
Statut Powiatu
Plan pracy rady
Informacje przyjęte na Sesji
Wnioski, oświadczenia, zapytania i interpelacje radnych
Imienny wykaz głosowania radnych
Transmisja z obrad Sesji Rady Powiatu
Podkat. Archiwalne:
Interpelacje radnych
Ostat. 10 wiadomości:

» I Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00
» XLIV Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 25 października 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00
System BIP Inet