A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Organy Powiatu » Rada Powiatu » Porządek obrad
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» ROZEZNANIE CENOWE dotyczy: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
» ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: Dostawa do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku pomocy dydaktycznych i rolet okiennych
» Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa chodnika w miejscowości Cichy
» Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Informacja w sprawie prowadzonej obsługi bankowej
» Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018
Ilość wiadomości z działu 'Porządek obrad': 1
XLII Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 23 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00

OR. 0002.7.2018 Olecko, 10.08.2018r.

Zapraszam na posiedzenie XLII Sesji Rady Powiatu w Olecku w dniu 23 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00 – sala konferencyjna (pokój nr 4) Starostwa Powiatowego w Olecku, przy ul. Kolejowej 32.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Wnioski Komisji Stałych Rady.
7. Stan mienia Powiatu. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I półrocze 2018r.
8. Informacja szkół o stanie przygotowania placówek do roku szkolnego 2018/2019.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich;
b) w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Olecki, tj.: wysokość stawek dodatków określonych w ustawie Karta Nauczyciela oraz szczegółowe zasady ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
c) w sprawie zatwierdzenia projektu pt. ,,KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014–2020 z Działania 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe;
d) w sprawie zatwierdzenia projektu pt. ,,Kształcę się zawodowo – poprawa kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020
z Działania 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia
i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe;
e) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/228/2018 Rady Powiatu w Olecku z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleckiego na lata 2018– 2032;
g) w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2018.
10. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje, wnioski radnych i Komisji Stałych Rady.
11. Głos wolny, wolność ubezpieczający”.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
Wacław Sapieha


Data wprowadzenia: 2018-08-13 1338
Data upublicznienia:
Art. czytany: 57 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Paweł Ostrowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wykaz radnych
Projekty uchwał
Uchwały Rady Powiatu
Protokoły z Sesji
Porządek obrad
Stanowiska i Rezolucje
Strategie i programy
Przynależność do związków, stowarzyszeń, fundacji
Komisje Rady Powiatu
Statut Powiatu
Plan pracy rady
Informacje przyjęte na Sesji
Wnioski, oświadczenia, zapytania i interpelacje radnych
Podkat. Archiwalne:
Interpelacje radnych
Ostat. 10 wiadomości:

» XLII Sesja Rady Powiatu w Olecku w dniu 23 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 13:00
System BIP Inet