A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie o wynikach zapytania ofertowego pn. Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w ZSLiZ w Olecku
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn.: ”Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno
» Przetarg na leki PZP/2/2018 z dostawą do SPZZOD w Olecku Kolonia 4
» Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania PZP/1/2018
» Informacja o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie Części II z dnia 16.11.2018 r.
 • Nabór pracowników
 • STAROSTA OLECKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

  STAROSTA OLECKI
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Podinspektora w Wydziale Geodezji i Nieruchomości
  w Starostwie Powiatowym w Olecku
  19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32, tel. 087 5202475  I. Niezbędne wymagania do podjęcia pracy na ww. stanowisku:
  1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3) wykształcenie wyższe , lub średnie o kierunku geodezyjnym. W stosunku do osób z wykształceniem średnim wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy,
  4) jest obywatelem polskim

  II. Dodatkowe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na ww. stanowisku:
  1) znajomość ustaw:
  a) prawo geodezyjne i kartograficzne,
  b) ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  c) o scalaniu i wymianie gruntów,
  d) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  e) o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  f) o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1.Obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego:
  a) obsługa zgłoszeń robót geodezyjnych,
  b) rejestracja dokumentacji geodezyjnej do zasobu ODGiK,
  c) wydawanie informacji z zasobu ODGiK,
  d) aktualizacja baz numerycznych: EGiB, BDOT 500, GESUT, BDSOG.

  2. Znajomość obsługi programów: EWMAPA, OŚRODEK, BANK OSNÓW.

  IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1) praca przy komputerze,
  2) praca w biurze zlokalizowanym na parterze w budynku nie posiadającym windy,
  3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
  4) praca głównie siedząca ale też wymagająca sprawności ruchowej niezbędnej do monitoringu zajęć w miejscu ich odbywania,

  V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – grudzień- rok 2016 – 7,8 %

  VI. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny,
  2) życiorys (CV),
  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 115, poz. 971)
  4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
  5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia)
  6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,
  7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i dopuszczalności ich przetwarzania (Dz.U. z 20116r. Nr , poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016r. poz. 902.)

  VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 26 stycznia 2017r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32 (pokój nr 22) w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji i Nieruchomości” osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Starostwa). Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  VIII. Dodatkowe informacje:
  1. Złożone dokumenty będą sprawdzone pod względem kompletności i spełnienia wymagań określonych w powyższym ogłoszeniu.
  2. Osoby które spełniły wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. W związku z powyższym proszę o podanie numeru telefonu.
  3. Z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.
  4. Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku oraz na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Starostwa.
  5. W przypadku wygrania konkursu, przed zatrudnieniem kandydat zobowiązany jest dostarczyć zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
  6. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas ściśle określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.


  Olecko, 12.01.2017r.
  Starosta Olecki
  Marian Świerszcz  Data wprowadzenia: 2017-01-12 1150
  Data upublicznienia: 2017-01-12
  Art. czytany: 1621 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet