A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Powiat Olecki: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 - oblodzenie/1
» Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Petycja w sprawie utworzenia w szpitalu w Olecku oddziału geriatrycznego.
» Petycja w sprawie zatrudnienia w Olecku lekarza specjalisty w zakresie okulistyki
 • Przetargi
 • Zakup usług
 • DPS Zacisze w Kowalach Oleckich - budowa szybu windowego w budynku DPS.

  Kowale Oleckie 17.05.2018r.


  ZAPYTANIE OFERTOWE  I. Dane zamawiającego:

  Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ul. Witosa 8, 19 – 420 Kowale Oleckie


  II. Przedmiot zamówienia

  1. Budowa szybu windowego w budynku Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich. przy ul. Witosa 8.
  2. Prace budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
  3. Zakres prac do wykonania obejmuje:
  - Wykonanie szybu windowego
  - Wykonanie podszybia
  - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
  - Rozebranie ścianek pełnych z cegły
  - Wykucie z muru ościeżnic
  - Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
  - Wykonanie płyt fundamentowych żelbetowych
  - Malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych szybu.


  III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie
  3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  3. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez 30 dni począwszy od daty jej złożenia.


  IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia

  Miejsce realizacji zadania: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ul. Witosa 8, 19 – 420 Kowale Oleckie
  Termin realizacji zadania: 02.07.2018r – 30.11.2018r.


  V. Opis sposobu przygotowania oferty

  A. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  B. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych.
  C. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
  1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
  2) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zawartej w pkt. II.
  3) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
  4) Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w dokumencie rejestracyjnym lub odpowiednio przez pełnomocnika, a pełnomocnictwo załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź potwierdzonej kopii.
  5) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty wraz z jej załącznikami była ponumerowana kolejnymi numerami.
  6) Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną de kompletację (bez udziału osób trzecich).
  7) Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie i oznakowana jako: „Budowa szybu windowego w budynku Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich. przy ul. Witosa 8”, ponadto na kopercie, powinny znaleźć się informacje o adresacie oraz firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku oferenta oraz jego adresie.
  8) Wszelkie poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.  VI. Ocena ofert.

  1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  CENA – 100%
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie stawiane wymagania, która ma najniższą cenę. Cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego wykonania zamówienia.


  VII. Miejsce oraz termin składania ofert

  1) Ofertę należy złożyć osobiście, lub drogą pocztową na adres:
  Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ul. Witosa 8, 19 – 420 Kowale Oleckie
  2) Termin złożenia oferty: do dnia 04.06.2018r. do godz. 1000.
  3) Koperty powinny być zaadresowane i opisane w sposób jednoznacznie wskazujący, że jest to oferta w odpowiedzi na zapytanie, poprzez umieszczenie zapisu: „Budowa szybu windowego w budynku Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich. przy ul. Witosa 8”. Ofertę należy złożyć w kancelarii Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich ul. Witosa 8, 19 – 420 Kowale Oleckie do dnia 04.06.2018r. do godz. 10:00.
  4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2018r. w siedzibie zamawiającego o godz. 11:00.
  5) Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrywane.
  6) Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela p. Paweł Sołtysiak pod numerem tel. 692071091 w godzinach 800-1400 lub osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” ul. Witosa 8 w Kowalach Oleckich .
  Dokumentacja budowlana jest dostępna w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 8.


  VIII. Wybór wykonawcy

  1) Wyboru wykonawcy dokonuje się spośród prawidłowo wypełnionych i złożonych w terminie ofert.
  2) Zamówienia dokonuje się u Oferenta, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.
  3) Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wynikach wyborów mailem, telefonicznie lub faxem.
  4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

  Załączniki:
  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
  Załącznik nr 2 – Książka przedmiarów.


  p.o. Dyrektora
  mgr Paweł Sołtysiak


  Data wprowadzenia: 2018-05-18 0839
  Data upublicznienia: 2018-05-18
  Art. czytany: 504 razy

  » Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - rozmiar: 12295 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 - książka przedmiarów - rozmiar: 1236278 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Starostwo Powiatowe
  w Olecku
  19-400 OLECKO
  ul. KOLEJOWA 32

  tel.(87)520-24-75, 520-21-47, 520-22-94,
  87 739 18 65
  fax (87)520-32-19

  NIP: 847-15-15-765
  REGON: 790675565

  GODZINY URZĘDOWANIA:
  pon.- piąt 7:30 do 15:30

  Strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku

  Strony WWW Urzędu Miejskiego w Olecku  Elektroniczna Skrzynka Podawcza  Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca  Admin
  System BIP Inet