A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Starostwo Powiatowe » Wydział Organizacyjny » Zakres działania wydziału
Menu:
Organy Powiatu
Starostwo Powiatowe
Oświadczenia majątkowe
Gminy
Jednostki organizacyjne
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże
Spółki prawa handlowego
Organizacje pozarządowe
Finanse i mienie
Nabór pracowników
Przetargi
Licytacje
Jak załatwić sprawę
Aktualności
Ostrzeżenia pogodowe
Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Kontrole
Petycje
Lobbing
Kontakt
Instrukcja obsługi
Nieodpłatna pomoc prawna
Informacja publiczna
Obsługa osób niepełnosprawnych
Wybory samorządowe 2018
Prawo miejscowe
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
  
Skargi i Wnioski
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Podstawy prawne działania powiatu
Sprzedaż nieruchomości powiatu
Wybory samorządowe 2010
Wybory samorządowe 2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Powiat Olecki: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia w ramach projektu pn. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej
» Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 - oblodzenie/1
» Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku
» Petycja w sprawie utworzenia w szpitalu w Olecku oddziału geriatrycznego.
» Petycja w sprawie zatrudnienia w Olecku lekarza specjalisty w zakresie okulistyki
Ilość wiadomości z działu 'Zakres działania wydziału': 1
Zarkes działania

Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

I. W zakresie obsługi biurowej Rady, Zarządu i Starostwa:

1. Obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna Rady i jej Komisji, w tym:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji,

2) przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,

3) opracowywanie materiałów z obrad Rady, Zarządu i posiedzeń Komisji Rady oraz przekazywanie ich właściwym adresatom,

4) sporządzanie protokołów z obrad Rady, Zarządu i posiedzeń Komisji,

5) prowadzenie rejestrów:

a) uchwał Rady, Zarządu

b) wniosków i opinii Komisji

c) interpelacji wniosków radnych,

2. Organizacja kontroli społecznych Komisji Rady.

3. Podejmowanie zadań związanych z nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy oraz wymianą doświadczeń z innymi radnymi.

4. Upowszechnianie i przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działalności Rady, Zarządu i jej Komisji.

5. Obsługa posiedzeń Zarządu.

6. Koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty.

7. Prowadzenie sekretariatów Starosty i Wicestarosty.

8. Zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty.

9. Prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarium rocznic i uroczystości związanych z życiem społeczno – gospodarczym i kulturalnym mieszkańców powiatu.


II. W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:

1. Opracowanie projektu Statutu Powiatu.

2. Opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

3. Opracowanie projektów Regulaminu Pracy Starostwa, aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji.

4. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.

5. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

6. Koordynowanie planów pracy Starostwa.

7. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Starosty.

8. Przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom.

9. Prowadzenie ewidencji przepisów prawnych w tym aktów prawa miejscowego.


III. W zakresie kontroli:

1. Prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania wydziałów, załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz realizacji aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty.

2. Kontrola realizacji przez wydziały wniosków pokontrolnych.

3. Udział na polecenie Starosty w kontrolach powiatowych jednostek organizacyjnych.

4. Analiza materiałów pokontrolnych i opracowanie generalnych wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działań Starostwa.

5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad powierzonymi zadaniami.


IV. W zakresie skarg i wniosków:

1. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

2. Dokonywanie okresowych analiz sposobu ich załatwiania.


V. W zakresie spraw kadrowych:

1. Prowadzenie akt i spraw osobowych Członków Zarządu, pracowników Starostwa oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych i podporządkowanych Zarządowi i Staroście.

2. Prowadzenie i dokumentowanie spraw prawnych dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, nagród jubileuszowych oraz odznaczeń.

3. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzenie stosownego rejestru.

4. Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników.

5. Organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników.

6. Prowadzenie spraw związanych z zachowaniem porządku i dyscypliny pracy w Starostwie.

7. Koordynowanie szkoleń, kształcenia, dokształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa.

8. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie spraw osobowych, przygotowanie materiałów i wniosków do decyzji Zarządu lub Starosty.

9. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych na polecenie Starosty i Zarządu.

10. Prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

11. Prowadzenie rejestru pracowników Starostwa, list obecności, ewidencji urlopów, czasu pracy pracowników, szkoleń pracowników.

12. Ewidencjonowanie protokołów i wniosków pokontrolnych organów kontrolujących.

13. Racjonalna gospodarka funduszem płac.

14. Sporządzenie niezbędnych sprawozdań statystycznych.

15. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi.


VI. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

1. Opracowanie i realizowanie planów finansowych budżetu Starostwa w części przewidzianej dla Wydziału.

2. Administrowanie budynkami Starostwa.

3. Prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynków Starostwa.

4. Zabezpieczania przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

5. Gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa.

6. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacja wyposażenia Starostwa.

7. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami.

8. Gospodarowanie taborem samochodowym.

9. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.

10. Prowadzenie kancelarii niejawnej i archiwum Starostwa.

11. Prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń Starostwa.

12. Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

13. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz sporządzanie i nadzór nad realizacją planu zamówień publicznych Starostwa.

14. Obsługa informatyczna Starostwa.

15. Koordynowanie całokształtu spraw związanych z realizacją przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

16. Wykonywanie zadań związanych z wyborami.

17. Obsługa centrali telefonicznej oraz telefonu.

18. Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą innych wydawnictw urzędowych i prasy.


VII. W zakresie spraw obywatelskich:

1. Przygotowywanie pozwoleń w drodze decyzji administracyjnej na prowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę.

2. Przyjmowanie informacji o wyniku zbiórki i sposobie rozdysponowania zebranych datków oraz o ogłoszeniu w prasie.

3. Podejmowanie wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi skoordynowania przedsięwzięć zabezpieczenia imprezy masowej.

4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

5. Nadzór nad fundacjami.

6. Organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego.

7. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.

8. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej.

9. Sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu testamentu.

10. Organizowanie działań związanych z realizacją zadań obrony cywilnej i spraw obronnych.

11. Organizowanie działań związanych z zarządzaniem kryzysowym, obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

12. Realizowanie programów wynikających z polityki wojewody w zakresie obrony cywilnej.

13. Wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

14. Obsługa komisji bezpieczeństwa i porządku przy Staroście Oleckim oraz prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym.


Data wprowadzenia: 2009-08-26 1109
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2937 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karina Bielawska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Naczelnik wydziału
Pracownicy wydziału
Zakres działania wydziału
Formularze
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarkes działania
System BIP Inet